You are currently viewing Mesečev kamen

Mesečev kamen

Mesečev kamen (moonstone) je trgovačko ime za feldspate sa plavim sjajem. On je bezbojan, poluprovidan ili gotovo potpuno providan feldspat koji u određenom pravcu reflektuje plavo-mlečnu svetlost. Ta svetlost nalikuje na svetlost meseca pa odatle i ime. Alternativni naziv mu je hekatolit. Hemijska formula: (Na,K)AlSi3O8.

Sastoji se od dva minerala feldspata, ortoklasa i albita. Na početku, ova dva minerala su prožeta jedan u drugom. Zatim, kako se ovoformirani mineral hladi, isprepletani ortoklaz i albit se razdvajaju u slojevima koji se smenjuju i koji se nalaze jedan na drugom.

Vizuelni efekat sjaja ili schillera (igra boja), se javlja usled difrakcije svetlosti unutar mikrostrukture.

Kako bi se prikazala lepota ovog kamena na najbolji mogući način, obrađuje se u konveksnom obliku. On je umereno zaobljen oko dela koji pokazuje sjaj. Moonstone se uvek obrađuje ili kao kabošon ili sa ravnim površinama, nikada sa fasetama.

Lažni mesečev kamen

Iako prosečan uzorak može da se nađe za pristojnu sumu novca, napominjemo da se mesečev kamen naširoko sintetički proizvodi. Lažan mesečev kamen se proizvodi, počev od banalnih plastičnih simulanata, preko staklenih i onih koji se prave od smole, pa sve do tretiranog kvarca ili žadeita. Zato, kao i obično, ako vam cena deluje preterano nisko u odnosu na cene drugih prodavaca, najverovatnije se radi o lažnom kamenu.