Minerali su prirodna jedinjenja nastala prirodnim (geološkim) procesima, koja su karakterističnog hemijskog sastava, imaju strogo uređenu atomsku strukturu i različite fizičke karakteristike. Termin „mineral“ obuhvata ne samo hemijski sastav materijala, već i strukturu minerala (kristalna rešetka). Tako npr. dva minerala mogu biti ista po hemijskom sastavu ali da imaju različitu kristalnu rešetku. Minerali se po sastavu kreću od čistih elemenata (poput samorodnog zlata, samorodnog srebra…) i jednostavnih soli do veoma složenih silikata sa hilјadama poznatih oblika (organska jedinjenja se obično isklјučuju). Proučavanjem minerala se bavi mineralogija.

Jedan broj minerala u našim kolekcijama, koje smo tokom svih ovih godina nabavili sa svih kontinenata.