You are currently viewing Kamena torta

Kamena torta

Koliko god neodoljivo podsećalo na parče torte, ovo “parče” je zapravo kombinacija minerala – crvenog ahata, belog opala i bubrežastog kalcedona. Uzorak je iz Centralne Nevade, SAD.

Pojednostavljen opis pomenutih minerala: ahat je dragi kamen izgrađen od mikroskristalastog kvarca, dok je opal amorfni mineraloid iz grupe kvarca. Kalcedon i opal su u osnovi sličnog hemijskog sastava: to su silicijski minerali, pri čemu opal sadrži i određenu količinu vode.