You are currently viewing Jahorina

Jahorina

Jahorina je planina u Bosni i Hercegovini koja u orografskom pogledu pripada dinarskom planinskom sistemu.

Nalazi se u centralnom dijelu BiH tj. u jugoistočnom dijelu Republike Srpske i udaljena je 30 km od Sarajeva i 15 km od Pala. 

Pravac pružanja planine je jugoistok-sjeverozapad. Dužina masiva koji dominira i koji nema jasnih morfoloških, bioloških i hidroloških međa, kao ni jasne granice između susjednih planina je 25-30 kilometara, a širina je od 5-15 kilometara. Najviši vrh je Ogorjelica sa 1.916 m nadmorske visine.

​Ogranci Jahorine se na sjeveru pružaju preko šumovite zaravni Ravne planine (1400 – 1600 m) i šumovitih brežuljaka u dolini Paljanske Miljacke i Prače, a dalje se nastavljaju ogranci Romanije (1629 m). Na sjeveroistoku Jahorina se završava stršećim vrhom Klek (1744 m), a sa sjeverozapadne i zapadne strane na ogranke Jahorine nastavlja se Trebević (1630 m) koji se preko Miljevića i Lukavice spušta u Sarajevsko polje. Sa jugozapadne strane planina se preko Crne rijeke spušta u Trnovsku kotlinu iz koje se nastavljaju ogranci planine Treskavice (2088 m).

 

Reljef Jahorine ima pretežno blage oblike, blage padine i zaobljene planinske vrhove (Ogorjelica, Paloševina, Šator, Debelo brdo, Kunca i dr.). Nešto istaknutije oblike u reljefu Jahorine čine tek pojedini vrhovi kao što su Trijeska (1806 m), Klek (1744) i Borovac (1750) koji predstavljaju i dio razvođa između rijeka Prače i Kolune.

Zbog veoma povoljne konfiguracije terena, visine sniježnog pokrivača i izgrađenosti turističkih kapaciteta Jahorina se ubraja među najljepše i najpoznatije ski-centre u Evropi.

U geološkoj građi Jahorine su, najvećim dijelom, zastupljene naslage mlađeg paleozoika, donjeg i srednjeg trijasa. Nalazišta fosila u devonskim krečnjacima, pećine, brojni izvori pitkih i mineralnih voda su, u naučnom i privrednom pogledu, geološka baština od prvorazrednog značaja.

Moja zadnja planinarska tura bila je da obiđem dva najviša vrha Košutu (1907m) i Sjenište (1910m) odakle se pružaju prelijepi pogledi po okolnim planinama Bosne i Hercegovine.