You are currently viewing Hrizoberil

Hrizoberil

Mineral ili dragi kamen hrizoberil je berilijum aluminat sa formulom BeAl2O4. Uprkos sličnosti njihovih imena, hrizoberil i beril su dva potpuno različita minerala, iako oba sadrže berilijum. Hrizoberil je jedan od natvrđih prirodnih dragulja koji se nalazi na 8.5 na Mosovoj skali mineralne tvrdoće, između korunda (9) i topaza (8).

Obični hrizoberil je žućkasto-zelene boje i bar delimično je providan. Kada mineral ima dobru bledo zelenu do žutu boju i providan je, koristi se kao dragi kamen. Tri glavne varijante hrizoberila su: običan žuto-zeleni hrizoberil, mačje oko i aleksandrit. Žuto-zeleni hrizoberil se pominjao kao „hrizolit“ tokom viktorijanske i edvardijanske ere, što je izazvalo zabunu jer se taj naziv koristio i za mineral olivin („peridot“ kao dragi kamen); ovaj naziv se više ne koristi u gemološkoj nomenklaturi.